dot
dot


 

  W E L C O M E

www.riansingapore.com เป็นเวบไซด์ที่รวบรวมข้อมูลการเรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ หรือศึกษาต่อสิงคโปร์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถม - ปริญญาโท นอกจากจะรวบรวมข้อมูลการ เรียนต่อสิงคโปร์แล้วผู้สนใจยัง สามารถขอคำปรึกษากับ เจ้าหน้าที่แนะแนว ซึ่งมีประสบการณ์ในการเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์โดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สนใจได้แน่ใจว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด


www.riansingapore.com ยังช่วยเหลือเรื่องการสมัครเรียน การจัดหาที่พัก จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่านักเรียน ติดต่อเจ้าหน้าที่มารับที่สนามบินอย่างครบวงจร www.riansingapore.com ก่อตั้งโดย อ.กรรณิการ์ อธิปัญญาสฤษดิ์ อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนที่เคยได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์
 

 
                              
 

P R O G R A M

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________