ABOUT US
ReadyPlanet.com
dot
dot


ABOUT US article
 

 

  • เรียนสิงคโปร์ดอทคอม เป็นศูนย์แนะแนวและเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์โดยเฉพาะ
  • มีบริการให้คำปรึกษา จัดหาที่เรียน จัดหาที่พัก จัดหาเจ้าหน้าที่รับที่สนามบิน ช่วยเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่านักเรียน หรือ Student Pass เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สนใจเรียนต่อประเทศสิงคโปร์ในทุกระดับชั้น
  • ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษา หอพักนักศึกษาและโฮมสเตย์หลายแห่งในสิงคโปร์ให้เป็นตัวแทนประจำประเทศไทย
  • ได้รับรางวัล Best Counsellor 2009 จากมหาวิทยาลัยเจมส์ คุก วิทยาเขตประเทศสิงคโปร์ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาการศึกษา ยอดเยี่ยม
 

 ต้องย้อนกลับไปประมาณ พ.ศ. 2548 ขณะนั้น กรรณิการ์ อธิปัญญาสฤษดิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ได้รับทุนจากองค์การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แห่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ หรือเรียกย่อๆว่า ซีมีโอ (SEAMEO) ไปศึกษาต่อระดับอนุปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษที่ RELC ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็น โครงการด้านการศึกษาภาษาของ SEAMEO เป็นระยะเวลา 6 เดือน

หลังจากกลับมาเมืองไทย ก็มีความเห็นว่า สิงคโปร์นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทยที่ ต้องการเรียนต่อในประเทศซึ่งมีมาตรฐานการศึกษาสูง ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ค่าครองชีพอยู่ในระดับเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเรียนรู้ภาษาจีนกลางนอก เหนือ จากภาษาอังกฤษได้ด้วย และที่สำคัญอยู่ใกล้ประเทศไทยสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้วยเหตุนี้จึงจัดทำเว็บไซด์ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ ซึ่งมีน้อยมากในประเทศไทย พร้อมทั้งให้บริการอื่นๆอย่างครบวงจรด้วย เช่น จัดหาที่เรียน ที่พัก เจ้าหน้าที่รับที่สนามบิน ช่วยเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่านักเรียน และปฐมนิเทศก่อนไปเรียนให้กับนักเรียนไทยที่สนใจเรียนต่อสิงคโปร์

เรียนสิงคโปร์ดอทคอม เริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2550 และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย โดยใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 
   
 
จัดงานสัมมนาให้ข้อมูลสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศสิงคโปร์
 
   

 
ผู้ให้คำปรึกษา

ใครคือผู้ให้คำปรึกษาในการเรียนต่อสิงคโปร์กับคุณ? article
ที่พักสำหรับนักเรียนไทยในสิงคโปร์ article