ABOUT US
ReadyPlanet.com
dot
dot


ABOUT US article
 
  • เรียนสิงคโปร์ดอทคอม เป็นศูนย์แนะแนวและเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์โดยเฉพาะ
  • บริการให้คำปรึกษา แนะแนว วางแผนเส้นทางการเรียนต่อที่สิงคโปร์ และช่วยจัดหาที่พัก ช่วยเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่านักเรียน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน/สถาบันการศึกษาในสิงคโปร์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สนใจเรียนต่อประเทศสิงคโปร์ในทุกระดับชั้น
  • ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งในสิงคโปร์ให้เป็นตัวแทนประจำประเทศไทย
  • ได้รับรางวัล Best Counsellor และ Best Agent จากหลากหลายสถาบันการศึกษาในสิงคโปร์ เช่น มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก วิทยาเขตประเทศสิงคโปร์, Kaplan สิงคโปร์, MDIS สิงคโปร์ และ NAFA สิงคโปร์

 

ต้องย้อนกลับไปประมาณ พ.ศ. 2548 ขณะนั้น กรรณิการ์ อธิปัญญาสฤษดิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ได้รับทุนจากองค์การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แห่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ หรือเรียกย่อๆว่า ซีมีโอ (SEAMEO) ไปศึกษาต่อระดับอนุปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษที่ RELC ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็น โครงการด้านการศึกษาภาษาของ SEAMEO


หลังจากกลับมาเมืองไทย ก็มีความเห็นว่า สิงคโปร์นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทยที่ ต้องการเรียนต่อในประเทศซึ่งมีมาตรฐานการศึกษาสูง ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ค่าครองชีพอยู่ในระดับเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเรียนรู้ภาษาจีนกลางนอกเหนือจากภาษาอังกฤษได้ด้วย และที่สำคัญอยู่ใกล้ประเทศไทยสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย


ด้วยเหตุนี้จึงจัดทำเว็บไซด์ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ ซึ่งมีน้อยมากในประเทศไทย พร้อมทั้งให้บริการอื่นๆอย่างครบวงจรด้วย เช่น จัดหาที่เรียน ที่พัก เจ้าหน้าที่รับที่สนามบิน ช่วยเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่านักเรียน และปฐมนิเทศก่อนไปเรียนให้กับนักเรียนไทยที่สนใจเรียนต่อสิงคโปร์

   
จัดงานสัมมนาให้ข้อมูลสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศสิงคโปร์

 
ผู้ให้คำปรึกษา

ใครคือผู้ให้คำปรึกษาในการเรียนต่อสิงคโปร์กับคุณ? article
ที่พักสำหรับนักเรียนไทยในสิงคโปร์ article