ใครคือผู้ให้คำปรึกษาในการเรียนต่อสิงคโปร์กับคุณ?
ReadyPlanet.com
dot
dot


ใครคือผู้ให้คำปรึกษาในการเรียนต่อสิงคโปร์กับคุณ? article

 

การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเป็นหนึ่งในนโยบายการบริการของ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลของ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม อย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจใช้บริการ สำหรับข้อมูลของผู้ให้คำปรึกษาและวางแผนการเรียนต่อประเทศสิงคโปร์ให้กับท่านมีดังนี้

 

คุณกรรณิการ์ อธิป้ญญาสฤษดิ์ (เจี๊ยบ)

ประวัติการศึกษา 

  • ปริญญาโท สาขาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Post Graduate Diploma in Applied Linguistics, RELC, Singapore
  • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
  • เลขานุการอุปทูต สถานฑูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย
  • เลขานุการผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ย้อนกลับไปประมาณ พ.ศ. 2548 ขณะนั้นคุณกรรณิการ์ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับทุนจากองค์การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเรียกย่อๆว่า ซีมีโอ (SEAMEO) ไปศึกษาต่อระดับอนุปริญญาโทที่ RELC ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นโครงการด้านการศึกษาของ SEAMEO 

ระหว่างที่เรียนและอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลากว่า 6 เดือนได้รับรู้เรื่องราวการศึกษาของสิงคโปร์ในแง่มุมต่างๆ ทั้งจากประสบการณ์ของตนเองในห้องเรียนและจากการพูดคุยกับบรรดาเพื่อนๆครูชาวสิงคโปร์ที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกัน

หลังจากกลับมาเมืองไทยก็กลับมาสอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี อีกประมาณ 1 ปี ก็ตัดสินใจลาออกจากอาจารย์ประจำเพื่อนำประสบการณ์ที่สิงคโปร์กับประสบการณ์ในสายงานด้านการศึกษามาทำธุรกิจให้บริการคำปรึกษาและวางแผนเรียนต่อประเทศสิงคโปร์แก่ผู้สนใจ

 

คุณเฉลิมศักดิ์ อธิปัญญาสฤษดิ์ (ใหม่)

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการทำงาน

  • ผู้สื่อข่าวและรีไรท์เตอร์สำนักข่าว INN

ด้วยเหตุที่ผ่านงานด้านสื่อมวลชนมาก่อนจึงรับทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการประจำเว็บไซด์เรียนสิงคโปร์ดอทคอม www.riansingapore.com โดยมีเป้าหมายให้เว็บไซด์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์โดยเฉพาะซึ่งมีน้อยมากในไทย ดังนั้นในแต่ละปีจึงต้องเดินทางไปสิงคโปร์อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อไปเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น สำรวจสถานศึกษา ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทาง ค่าครองชีพ สัมภาษณ์นักเรียนไทยในสิงคโปร์และเจ้าหน้าที่สถานศึกษา นอกจากนี้ในแต่ละสัปดาห์ก็ต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาของสิงคโปร์จากแหล่งต่างๆ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมานำเสนอในเว็บไซด์เรียนสิงคโปร์ดอทคอมในรูปแบบข่าว บทความ สกู๊ป และยังนำมาใช้สำหรับการให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อสิงคโปร์อีกด้วย

 

ติดต่อเรียนสิงคโปร์ดอทคอม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์โดยเฉพาะ
 
       085 9329081
      @riansingapore 

 

 

 
ผู้ให้คำปรึกษา

ที่พักสำหรับนักเรียนไทยในสิงคโปร์ article
ABOUT US article