หลักสูตรสิงคโปร์ระดับประถมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ReadyPlanet.com
dot
dot


หลักสูตรสิงคโปร์ระดับประถมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article

 

หลักสูตรสิงคโปร์ระดับประถมศึกษา | เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 

"เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ได้ทำสรุปสาระสำคัญของหลักสูตรสิงคโปร์ระดับประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนรวมถึงผู้ปกครองได้ศึกษาข้อมูลสำหรับวางแผนให้นักเรียนไปเรียนต่อระดับประถมศึกษาในประเทศสิงคโปร์

 

[1] หลักสูตรระดับประถมฯของสิงคโปร์ จัดการเรียนการสอนอย่างไร

หลักสูตรระดับประถมฯของสิงคโปร์ จะเน้นพัฒนานักเรียน 3 เรื่องด้วยกัน

1.1 Subject-Based Learning การให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาต่างๆ เช่น ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และสังคมศึกษา

1.2 Knowledge Skills การให้นักเรียนเรียนรู้วิชาต่างๆในข้อ 1.1 ควบคู่ไปกับการทำ Project Work (การทำโครงงาน) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะแห่งความรอบรู้

1.3 Character Development การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนโดยผ่านการทำปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน การศึกษาความเป็นพลเมือง และการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน

 

[2] ระยะเวลาของการศึกษาระดับประถมฯของสิงคโปร์

ระยะเวลา 6 ปี เริ่มตั้งแต่ ป.1 - ป.

 

[3] วิชาที่เรียนในหลักสูตรระดับประถมฯของสิงคโปร์

3.1 ภาษาอังกฤษ 

3.2 ภาษาแม่ ประกอบด้วยภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ ให้เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งตามเชื้อชาติของตนเอง

3.3 คณิตศาสตร์

3.4 วิทยาศาสตร์

3.5 ศิลปะ

3.6 ดนตรี

3.7 พลศึกษา

3.8 สังคมศึกษา

3.9 การศึกษาหน้าที่พลเมืองและคุณลักษณะ

 
 

[4] การใช้ Subject-Based Banding ใน ป.5 หลักสูตรสิงคโปร์

Subject-Based Banding คือการจัดการเรียนในแต่ละรายวิชาตามผลการเรียนของนักเรียน นักเรียนที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่ง นักเรียนที่มีผลการเรียนยังไม่ถึงเกณฑ์ก็จะถูกจัดการเรียนอีกแบบหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานการเรียนแตกต่างกัน

 

ในระบบการศึกษาระดับประถมของฯสิงคโปร์ มีการนำเรื่อง Subject-Based Banding มาใช้ด้วย โดยจะเริ่มใช้ใน ป.5 และจะจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนของนักเรียนเฉพาะ 4 วิชาหลักเท่านั้นประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

 

กลุ่มแรกเรียกว่า กลุ่ม Standard (กลุ่มมาตรฐาน) และกลุ่มสองเรียกว่า Foundation (กลุ่มพื้นฐาน) นักเรียนแต่ละคนจะได้เรียน 4 วิชาข้างต้นแบบกลุ่ม Standard หรือแบบกลุ่ม Foundation ขึ้นอยู่กับผลสอบตอนจบ ป.4 เป็นหลัก

 

การเรียน 4 รายวิชาข้างต้นเป็นแบบ Standard จะช่วยขยายความรู้ในวิชานั้นๆให้มีความลุ่มลึกและเข้มแข็งมากขึ้น ในขณะที่การเรียน 4 รายวิชาในแบบ Foundation ไม่ได้ถือเป็นข้อด้อยแต่ประการใด แต่กลับช่วยปรับพื้นฐานทั้ง 4 วิชาให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเตรียมพร้อมที่ดีก่อนขึ้นมัธยมศึกษา


[5] Gifted Education Programme หรือ GEP ในการศึกษาระดับประถมฯของสิงคโปร์

ในช่วง ป.3 ระบบการศึกษาสิงคโปร์ จะมีการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศและโดดเด่นทางวิชาการ หากนักเรียนคนใดสอบผ่านเกณฑ์ นักเรียนคนนั้นจะได้คัดเลือกให้ไปเรียนหลักสูตร Gifted Education Programme หรือ GEP ในชั้น ป.4 ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนที่เป็นหัวกะทิโดยเฉพาะ

 

[6] การสอบ PSLE การสอบจบระดับประถมฯของหลักสูตรสิงคโปร์

ในระบบการศึกษาระดับประถมฯของสิงคโปร์ หลังนักเรียนเรียนจบ ป.6 แล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ จะให้นักเรียนที่เรียนจบ ป.6 แล้วจากทุกโรงเรียนมาเข้าสอบส่วนกลางที่จัดโดยกระทรวงศึกษาฯเสียก่อน 

ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่า นักเรียนที่ผ่านการเรียนหลักสูตรสิงคโปร์ ระดับประถมฯ ระยะเวลา 6 ปีนั้น มีมาตรฐานความรู้ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาฯสิงคโปร์หรือไม่ เรียกการสอบส่วนกลางนี้ว่า การสอบ PSLE 

PSLE มีชื่อเต็มว่า Primary School Leaving Examination เป็นการจัดสอบประจำปีหลังนักเรียนเรียนจบ ป.6 ซึ่งจัดสอบโดย Singapore Examinations and Assessment Board หรือ SEAB (คณะกรรมการการประเมินผลและการสอบแห่งสิงคโปร์ กระทรวงศึกษาธิการ)

การสอบ PSLE มีความสำคัญต่ออนาคตของนักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะผลสอบมีผลต่อการได้ที่นั่งเรียน ม.1 โรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ เช่น หากได้คะแนนดี ก็มีโอกาสได้ที่นั่งเรียนในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชือเสียง กลับกันหากผลสอบ PSLE ไม่ผ่านเกณฑ์ นักเรียนก็ไม่สามารถขึ้นไปเรียน ม.1 ได้ ต้องเรียนซ้ำชั้น ป.6 อีกปี

 
 

[7] ค่าเรียนต่อปีในระดับประถมฯของสิงคโปร์

นักเรียนสิงคโปร์ที่เข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาล ในระดับประถมฯ ไม่ต้องเสียค่าเรียนต่อปี เพราะกระทรวงศึกษาฯสิงคโปร์ จัดการเรียนการสอนในระดับประถมฯให้กับนักเรียนสิงคโปร์ฟรี

ในขณะที่นักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ในระดับประถมฯ จะต้องเสียค่าเรียนต่อปีซึ่งนักเรียนต่างชาติที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งนักเรียนไทยอยู่กลุ่มนี้ จะต้องเสียค่าเรียนต่อปี = 6,710.04 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี (ค่าเรียนปี 2024) คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ย  X 26 บาท = 170,000 บาทต่อปีโดยประมาณ

 

[8] นักเรียนไทยกับการเข้าไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับประถมฯ

นักเรียนไทยที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับประถมฯ จะต้องทำเรื่องสมัครสอบ Admissions Exercise for International Students หรือ AEIS ซึ่งจัดสอบโดย Singapore Examinations and Assessment Board หรือ SEAB (คณะกรรมการการประเมินผลและการสอบแห่งสิงคโปร์ กระทรวงศึกษาธิการ) เท่านั้น

การสมัครสอบ AEIS จะเปิดรับสมัครเพื่อสอบเข้า ป.2-ป.5 เท่านั้น ส่วน ป.1 และ ป.6 ไม่รับสมัครสอบ หากนักเรียนไทยสอบผ่าน AEIS ทางกระทรวงศึกษาฯสิงคโปร์ จะจัดหาโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์แห่งใดแห่งหนึ่งให้กับนักเรียน 

 

ปรึกษาการเรียนต่อประถมศึกษาที่สิงคโปร์

สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

   085 9329081
   @riansingapore  

 
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

หลักสูตรมัธยมศึกษาโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์ระดับเตรียมอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์ระดับอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์สายวิชาชีพโพลีเทคนิค เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article