ใครคือผู้ให้คำปรึกษาในการเรียนต่อสิงคโปร์กับคุณ?
ReadyPlanet.com
dot
dot


ใครคือผู้ให้คำปรึกษาในการเรียนต่อสิงคโปร์กับคุณ? article


 

การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเป็นหนึ่งในนโยบายการบริการของ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลของ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม อย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจใช้บริการ สำหรับข้อมูลของผู้ให้คำปรึกษา
และวางแผนการเรียนต่อประเทศสิงคโปร์ให้กับท่านมีดังนี้

ชื่อ – สกุล กรรณิการ์ อธิปัญญาสฤษดิ์
ชื่อเล่น เจี๊ยบ
ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อนุปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ สถาบัน RELC ประเทศสิงคโปร์
ประวัติการทำงาน อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขานุการอุปทูต สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
เลขานุการผู้อำนวยศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

เกี่ยวข้องกับสิงคโปร์

ต้องย้อนกลับไปประมาณ พ.ศ. 2548 ขณะนั้น กรรณิการ์ อธิปัญญาสฤษดิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ได้รับทุนจากองค์การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเรียกย่อๆว่า ซีมีโอ (SEAMEO) ไปศึกษาต่อระดับอนุปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษที่
RELC ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นโครงการด้านการศึกษาภาษาของ SEAMEO

ระหว่างที่เรียนและอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลากว่า 6 เดือนได้รับรู้เรื่องราวการศึกษาของสิงคโปร์ในแง่มุมต่างๆ เช่น มาตรฐานการ
ศึกษาที่สูง , ระบบการศึกษา , บรรยากาศการเรียนการสอน , ค่าครองชีพ , ชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ ทั้งจากประสบการณ์ของ
ตนเองในห้องเรียนและจากการพูดคุยกับบรรดาเพื่อนๆครูชาวสิงคโปร์ที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูสอนภาษา
อังกฤษอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและจูเนียร์คอลเลจหรือเตรียมอุดมศึกษาของสิงคโปร์

หลังจากกลับมาเมืองไทยก็กลับมาสอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี อีกประมาณ 1 ปี ก็ตัด
สินใจลาออกจากอาจารย์ประจำเพื่อนำประสบการณ์ที่สิงคโปร์กับประสบการณ์ในสายงานด้านการศึกษามาทำธุรกิจให้บริการ
คำปรึกษาและวางแผนเรียนต่อประเทศสิงคโปร์แก่ผู้สนใจ

ชื่อ – สกุล เฉลิมศักดิ์ อธิปัญญาสฤษดิ์
ชื่อเล่น ใหม่
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน ผู้สื่อข่าวและรีไรท์เตอร์ สำนักข่าว INN
 

ด้วยเหตุที่ผ่านงานด้านสื่อมวลชนมาก่อนจึงรับทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการประจำเว็บไซด์เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
www.riansingapore.com โดยมีเป้าหมายให้เว็บไซด์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์โดยเฉพาะ
ซึ่งมีน้อยมากในไทย ดังนั้นในแต่ละปีจึงต้องเดินทางไปสิงคโปร์อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อไปเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น สำรวจสถานศึกษา ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทาง ค่าครองชีพ สัมภาษณ์นักเรียนไทยใน
สิงคโปร์และเจ้าหน้าที่สถานศึกษา นอกจากนี้ในแต่ละสัปดาห์ก็ต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาของสิงคโปร์จาก
แหล่งต่างๆ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมานำเสนอในเว็บไซด์เรียนสิงคโปร์ดอทคอมในรูปแบบข่าว บทความ สกู๊ป และยังนำมาใช้
สำหรับการให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อสิงคโปร์อีกด้วย
ผู้ให้คำปรึกษา

ที่พักสำหรับนักเรียนไทยในสิงคโปร์ article
About Us article