ทำไมต้องรู้ภาษาอังกฤษ
dot
dot


ทำไมต้องรู้ภาษาอังกฤษ article

 

Why learn English?

หากถามว่าทำไมถึงควรรู้ภาษาอังกฤษ  คำตอบคือเพราะการรู้ภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งภาษา  คุณสามารถติดต่อสื่อสารผู้คนบนโลกนี้ได้กว่าพันล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมาจากประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการเมือง  เศรษฐกิจ การศึกษา  และด้านอื่นๆของสังคมโลกในยุคปัจจุบันอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ

ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาหลักที่คนต่างชาติต่างภาษานิยมใช้เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศกันมากที่สุด  จนหลายคนนิยามภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษานานาชาติ (International Language)  หรือ ภาษาสากล (Global Language) 

ทุกวันนี้มีประเทศต่างๆกว่า 50 ประเทศทั่วโลกได้ประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  อีกทั้งองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ก็ยังให้ภาษาอังกฤษเป็น 1 ในภาษาหลักสำหรับการสื่อสารด้วย

เหตุผลต่างๆที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คือคำตอบว่า  ทำไมคนที่รู้ภาษาอังกฤษจึงหางานได้ง่ายกว่า  มีโอกาสได้งานและเงินเดือนที่ดีกว่า  มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้มากกว่า  และเป็นที่ต้องการขององค์กรขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 

คุณรู้ภาษาอังกฤษ  =  คุณเข้าถึงผู้คนบนโลกใบนี้ได้กว่า 1พันล้านคน

หากคุณรู้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว  คุณสามารถติดต่อสื่อสารได้เฉพาะคนไทยเท่านั้นซึ่งมีอยู่ประมาณ 60 ล้านคน  แต่หากคุณรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มอีกหนึ่งภาษา  ตอนนี้คุณสามารถติดต่อผู้คนได้ประมาณ 1,100 ล้านคนทั่วโลก

ข้อมูลจาก Wikipedia ระบุว่ามีคนประมาณ 380 ล้านคนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือภาษาแรก (First Language) ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  แคนาดา  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  ไอร์แลนด์ ฯลฯนอกจากนี้ยังมีคนอีกประมาณ 720 ล้านคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Second Language)  ส่วนใหญ่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมกับภาษาอื่นๆ  เช่น  ประเทศอินเดีย  แอฟริกาใต้  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  เป็นต้น  รวมแล้วคนบนโลกใบนี้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ประมาณ 1,100 ล้านคน  โดยมี  53 ประเทศทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

 

ประมาณปี 2020 จะมีคนเรียนภาษาอังกฤษทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านคน

เดวิด แกรดดอล (Davis Graddol) นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ชาวอังกฤษผู้ทำงานวิจัยเรื่อง “English Next (2006)ให้กับ British Council กล่าวถึงแนวโน้มของภาษาอังกฤษว่า  นับจากนี้ไปจำนวนผู้เรียนภาษาอังกฤษทั่วโลกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และคาดว่าในอีก 10 15 ปีข้างหน้า (ประมาณปี 2015 - 2020) จำนวนผู้เรียนจะเพิ่มสูงสุดถึง 2 พันล้านคน  ข้อมูลจากงานวิจัยนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนบนโลกนี้ต่างตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในสังคมโลกยุคใหม่

คุณรู้ภาษาอังกฤษ  =  คุณรู้ภาษาสากล (Global Language) ของโลกยุคปัจจุบัน

 ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่นิยมใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศจนถูกขนานนามว่าเป็นภาษาสากล (Global Language)  หรือ  ภาษานานาชาติ (International Language) อย่างไม่เป็นทางการ  ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาสำหรับติดต่อเฉพาะกับชาวอเมริกัน  หรือ ชาวอังกฤษ หรือชาติที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษเพียงกลุ่มเดียวอีกต่อไปแล้ว  แต่เป็นภาษาที่นำมาใช้สื่อสารกับคนทั่วโลกที่ไม่ได้มาจากประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษอีกด้วย  นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสำคัญในทุกส่วนของโลก  องค์กรระหว่างประเทศ  เช่น  สหประชาชาติ  สหภาพยุโรป  ธนาคารโลก  ฯลฯ  ใช้ภาษาอังกฤษเป็น 1 ในภาษาหลักสำหรับการสื่อสาร

ในปี 2002 มีการสำรวจและพบว่าในโลกอินเตอร์เนตมีเว็บเพจ (web pages) ประมาณ 2,000 ล้านหน้า  เมื่อมีการสำรวจต่อไปก็พบว่า ข้อมูลข่าวสารในเว็บเพจจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษมากที่สุด  กล่าวคือประมาณ 1,100 ล้านหน้าหรือคิดเป็นร้อยละ 56  

ในปี 1997 มีการสำรวจพบว่าบทความทางวิทยาศาสตร์เกือบทั้งหมดหรือประมาณร้อยละ 95 เป็นภาษาอังกฤษ โดยในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50 เป็นบทความที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ  เช่น  สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

 

ความสำคัญของภาษาอังกฤษในประเทศต่างๆทั่วโลก

 ประเทศ ชิลี มองโกเลีย โปรตุเกส จีน และประเทศในแถบยุโรป ได้เปลี่ยนนโยบายจากการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาเป็นระดับประถมศึกษา       รัฐบาลหลายประเทศพูดถึงเรื่องการผลักดันให้ประเทศของตัวเองเป็นประเทศที่สามารถพูดได้ 2 ภาษาควบคู่กันไปคือภาษาแม่ของตัวเองและอีกภาษาคือภาษาอังกฤษ เช่น  รัฐบาลโคลัมเบียเตรียมผลักดันให้เป็นประเทศที่ประชากรพูดได้ 2 ภาษาภายใน 10 ปี  ในปี 2004 นายกรัฐมนตรีของมองโกเลียประกาศวิสัยทัศน์ว่าประเทศมองโกเลียควรเป็นประเทศที่ประชากรพูดได้ 2 ภาษา  รัฐบาลชิลีได้เริ่มโครงการให้ประชากรของตัวเองจำนวน 15 ล้านคนสามารถพูดได้ 2 ภาษาภายในคนรุ่นนี้  รัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีแนวคิดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในด้านธุรกิจ  ไต้หวันซึ่งใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการ ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเมื่อเดือนมกราคม 2006 พบว่า ร้อยละ 80 หวังว่ารัฐบาลจะพิจารณาให้ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการที่สอง 

ในทวีปยุโรป กลุ่มชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่พูดภาษาเยอรมัน ได้ตัดสินใจให้ลูกหลานของตัวเองเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศอันดับแรกคือภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาฝรั่งเศส  ขณะที่ผลสำรวจ Eurobarometer  ซึ่งสำรวจประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปว่าสามารถพูดภาษาต่างประเทศใดได้บ้าง ผลปรากฏว่า จำนวนคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น

 ภาษาอังกฤษ :  ภาษาต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของจีนยุคใหม่

ที่ประเทศจีน  ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาต่างประเทศอันดับ 1 ที่ชาวจีนต้องการเรียนรู้มากที่สุดเพราะภาษาอังกฤษถูกมองว่าเป็นประตูสู่การศึกษาในระดับสูง  โอกาสได้งานที่ดีกว่า  โอกาสทางธุรกิจ และการแสดงสถานะทางสังคม    พนักงานออฟฟิศของประเทศจีนต่างใช้เวลาว่างขวนขวายในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงาน  คนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมากถูกมองว่าเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในทุกด้าน 

การที่ จีน เปิดประเทศและการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก หรือ WTO ทำให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในจีนมากขึ้น  ประกอบกับการที่ จีน จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคปี 2008 ที่ปักกิ่ง และเป็นเจ้าภาพจัดงานเวิร์ลด์เอ็กซ์โป 2010 ที่เซี่ยงไฮ้  ล้วนมีส่วนกระตุ้นให้ชาวจีนเป็นจำนวนมากหันมาพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับต่อการเข้าสู่สังคมนานาชาติ  ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ของจีนยุคใหม่

ทุกวันนี้ จีน กลายเป็นประเทศที่คนเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุดในโลก  ข้อมูลปี 2003 - 2004  มีนักเรียนชาวจีนมากกว่า 600 ล้านคนที่เรียนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาของจีน  โดยมีครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่างชาติจำนวน 150,000 คน และมากกว่า 1 ล้านคนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวจีน 

 หากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศจีนประสบความสำเร็จจนผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  ก็หมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้  คนจีนจะสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางซึ่งจะทำให้คนจีนมีข้อได้เปรียบที่มากกว่าชนชาติอื่นๆ  เพราะสามารถสื่อสารได้ทั้งสองภาษาที่มีบทบาทและอิทธิพลมากในสังคมโลกยุคปัจจุบัน 

..........................................................................................

ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ได้จัดทำขึ้นและเรียบเรียงข้อมูลโดย เรียนสิงคโปร์ดอทคอม  ดังนั้นขอความกรุณามิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ

 

 
เข้าใจสิงคโปร์ ก่อนมาเรียนที่สิงคโปร์

ภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ article
ภาษาจีนกลางในสิงคโปร์ article
ทำไมควรรู้ภาษาจีนกลาง article
Singlish article
การเลือกสถาบันการศึกษา article