ระดับประถมศึกษา
ReadyPlanet.com
dot
dot


ระดับประถมศึกษา article

Primary School Education

 

 

เรียน 6 ปี

ระบบประถมศึกษาประเทศสิงคโปร์เหมือนระบบประถมศึกษาในประเทศไทยคือเรียน 6 ปี ตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 (Primary 1 – 6) 

 

วางรากฐานด้านภาษาและทักษะการแก้ไขปัญหา

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์กำหนดให้วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ และคณิตศาสตร์ เป็น 3 วิชาหลัก (Core Subjects) ในระบบประถมศึกษา โดยให้วิชาภาษาอังกฤษและภาษาแม่เป็นวิชาที่สร้างพื้นฐานด้านภาษา ในขณะที่วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สร้างทักษะการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน

…………………………………………………………………

 

นโยบาย 2 ภาษา

ขอขยายความเรื่องวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาแม่ (Mother Tongue) ในระบบประถมศึกษาของสิงคโปร์ กล่าวคือ กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (Main Language) ซึ่งนอกจากจะเป็น 1 ในวิชาบังคับแล้ว ทุกๆวิชาที่เรียนก็ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนหมด

ในขณะเดียวกันก็ได้กำหนดให้นักเรียนสิงคโปร์ต้องเรียนภาษาแม่ควบคู่ด้วยซึ่งมีให้เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งดังนี้ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ

นโยบายด้านภาษาดังกล่าวเรียกว่านโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) ผลจากนโยบายดังกล่าวทำให้นักเรียนสิงคโปร์สามารถใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาทางตะวันตกได้ และสามารถใช้ภาษาแม่ซึ่งเป็นภาษาทางตะวันออกได้ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ทำให้นักเรียนสิงคโปร์มีข้อได้เปรียบในการทำงานในอนาคต เพราะสามารถใช้ได้ทั้ง 2 ภาษาในการติดต่อธุรกิจหรือลงทุนได้ทั่วโลก

…………………………………………………………………

 

วิชาเสริม

ระบบประถมศึกษาไม่ได้เน้นให้นักเรียนเรียนแต่ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ และคณิตศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีวิชาอื่นๆสอนเสริมควบคู่กันไปด้วย เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเริ่มสอนตอนขึ้น ป.3 , วิชาศิลปะ , วิชาดนตรี , วิชาสังคมศึกษา , วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม , วิชาพลศึกษา และการทำโครงงาน (Project Work)   

 

ปรับการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนที่ไม่เท่ากัน

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ระบบประถมศึกษาของสิงคโปร์มีตั้งแต่ ป.1-ป.6 แต่ก็ยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ช่วงคือ ป.1—ป.4 เป็นช่วง Foundation State และช่วง ป.5-ป.6 เป็นช่วง Orientation State

นักเรียนสิงคโปร์ที่เข้าสู่ ป.5 หรือช่วง Orientation State จะเริ่มถูกจัดแยกกลุ่มเรียนไปตามความสามารถของแต่ละคน นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในช่วง Foundation State ก็จะได้เรียนกลุ่มมาตรฐาน (Standard Level) ส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดี-ปานกลางในช่วง Foundation State ก็จะได้เรียนในกลุ่มพื้นฐาน (Foundation Level)

           

เหตุที่ต้องแยกกลุ่มเรียนก็เพราะว่า หลังจากนักเรียนสิงคโปร์ได้ผ่านการเรียน 4 ปีในช่วง Foundation State แล้ว  นักเรียนแต่ละคนจะมีความสามารถการเรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการปรับการเรียนการสอนให้ยากง่ายตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์โดยตรงกับนักเรียน

…………………………………………………………………

 

การสอบเพื่อจบระดับประถมศึกษา

นักเรียนสิงคโปร์เมื่อเรียนจบ ป.6 แล้ว จะต้องเข้าสอบ The Primary School Leaving Examination หรือคนสิงคโปร์เรียกกันสั้นๆว่า “การสอบ PSLE” ซึ่งถือว่าเป็นการสอบจบระดับประถมศึกษาของสิงคโปร์

การสอบดังกล่าวเป็นการสอบของส่วนกลาง จัดสอบโดยสำนักงานประเมินผลและทดสอบแห่งชาติสิงคโปร์ (Singapore Examinations and Assessment Board) กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนทุกคนจากทุกโรงเรียน จะต้องเข้าสอบสนามเดียวกัน วันเดียวกัน พร้อมกันทั่วประเทศ ดังนั้นนักเรียนแต่ละคนจึงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเหมือนกับระบบที่ให้แต่ละโรงเรียนจัดสอบกันเอง

ผลการสอบถือว่าสำคัญมาก เพราะนักเรียนที่ผ่านการสอบ จะได้สิทธิ์ขึ้นไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อไปซึ่งคะแนนที่ได้จะมีผลต่อการเลือกโรงเรียนมัธยมฯด้วย กล่าวคือ นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงมากๆ ก็มักได้ที่นั่งเรียนในโรงเรียนมัธยมฯชื่อดังของสิงคโปร์ เป็นต้น  ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบ จะต้องกลับไปเรียนชั้น ป.6 ใหม่อีกครั้ง

…………………………………………………………………

 

มาตรฐานระบบประถมฯสิงคโปร์

นักเรียนระดับชั้น ป.4 ของสิงคโปร์ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงเป็นอันดับ 1 ในปี 2003 และอันดับ 2 ในปี 2007 และทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงเป็นอันดับ 1 ทั้งในปี 2003 และ 2007 จากผลการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับนักเรียนชาติต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ TIMSS ซึ่งจัดโดยสมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement หรือ IEA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

นักเรียนไทยกับการเข้าเรียนประถมฯสิงคโปร์

มีให้เลือก 2 แบบคือเข้าเรียนโรงเรียนประถมฯของรัฐบาลหรือเข้าเรียนโรงเรียนประถมฯของเอกชน หากสนใจเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ปัจจุบันมีช่องทางเดียวคือการเข้าสอบ AEIS

การสอบ AEIS มีชื่อเต็มๆคือ Admissions Exercise for International Students ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จัดสอบให้กับนักเรียนต่างชาติที่สนใจเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลโดยเฉพาะ เปิดรับสมัครเรียนต่อเฉพาะ ป.2-ป.5 เท่านั้น ส่วน ป.6 ไม่รับสมัครเรียนต่อ การสอบดังกล่าวจะมีขึ้นประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปี สอบ 2 วิชาคือภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

สำหรับการเข้าโรงเรียนเอกชน สามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ได้โดยตรง หลังจากสมัครเรียนแล้ว โรงเรียนจะขอสอบวัดระดับความรู้ก่อน เพื่อจะดูว่านักเรียนสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนที่สมัครได้เลยหรือไม่ หรือว่าจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานก่อน หรือจะต้องโดนลดชั้นเรียน เป็นต้น

…………………………………………………………………

 

ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ได้จัดทำขึ้นและเรียบเรียงข้อมูลโดย “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม”  ดังนั้นขอความกรุณามิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ

 

 

 
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

ระดับมัธยมศึกษา article
ระดับเตรียมอุดมศึกษา article
ระดับอุดมศึกษา article
สายวิชาชีพ : โพลีเทคนิค article