dot
dot


ค่าใช้จ่ายรายเดือน

  

 

ค่าใช้จ่ายรายเดือน

ในการศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ นอกจากคำนวณค่าเรียนแล้ว นักเรียนยังต้องคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกด้วย เพื่อที่จะได้ทราบงบประมาณทั้งหมดที่แท้จริง ก่อนตัดสินใจไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ สำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนคือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของนักเรียนในระหว่างการศึกษาต่อที่สิงคโปร์

รายการรายจ่ายรายเดือนที่ต้องคำนวณ

·         ค่าหอพักนักเรียน

·         ค่าน้ำ ค่าไฟ

·         ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน

·         ค่าเดินทาง เช่น นั่งรถเมล์ รถไฟฟ้า

·         เงินติดตัว (Pocket Money) สำหรับซื้อของใช้ส่วนตัวและจิปาถะ เช่น ขนม สบู่ ยาสระผม ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยเฉลี่ยของนักเรียนไทย

จากการสำรวจค่าใช้จ่ายรายเดือนของกลุ่มนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อสิงคโปร์โดยใช้บริการแนะแนวฯกับ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม พบว่า ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 กลุ่มคือ

ประเภทกลุ่มนักเรียน

 ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณ

 1.  กลุ่มนักเรียนที่เน้นประหยัด

 

 730-920 เหรียญสิงคโปร์ต่อคนต่อเดือน

หรือประมาณ 18,250-23,000 บาทต่อคนต่อเดือน

2.  กลุ่มนักเรียนที่ใช้ชีวิตกลางๆตามมาตรฐานทั่วไป

 

 1,190-1,350 เหรียญสิงคโปร์ต่อคนต่อเดือน

หรือประมาณ 29,750-33,750 บาทต่อคนต่อเดือน

 3.  กลุ่มนักเรียนที่เน้นความสะดวกสบายเป็นพิเศษ

 

 1,580-2,650 เหรียญสิงคโปร์ต่อคนต่อเดือน

หรือประมาณ 39,500-66,250 บาทต่อคนต่อเดือน

 

**หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นเงินบาทใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสิงคโปร์ = 25 บาท เป็นตัวคำนวณ**

 
 

 

ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยเฉลี่ยของนักเรียนไทย โดยแบ่งแยกตามรายการค่าใช้จ่าย และแสดง ตัวเลขค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินเหรียญสิงคโปร์

 

กลุ่มนักเรียนเน้นประหยัด

กลุ่มนักเรียนเน้นกลางๆตามมาตรฐานทั่วไป

กลุ่มนักเรียนเน้นความสะดวกสบายเป็นพิเศษ

ค่าหอพักนักเรียน 

250-400 SGD

550-650 SGD

750-1,500 SGD

ค่าน้ำค่าไฟ

 

ได้รวมกับค่าหอพักแล้ว หอพักบางแห่งยังได้รวมบริการอินเตอร์เนตและบริการซักผ้าให้อีกด้วย 

ได้รวมกับค่าหอพักแล้ว หอพักบางแห่งยังได้รวมบริการอินเตอร์เนตและบริการซักผ้าให้อีกด้วย 

ได้รวมกับค่าหอพักแล้ว หอพักบางแห่งยังได้รวมบริการอินเตอร์เนตและบริการซักผ้าให้อีกด้วย

ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน 

250-270 SGD

360-400 SGD

450-650 SGD

ค่าเดินทาง, ค่ารถเมล์ รถไฟฟ้า

80-100 SGD

80-100 SGD

80-100 SGD

เงินติดตัวสำหรับค่าซื้อของใช้ส่วนตัวแลจิปาถะ 

150 SGD

200 SGD

300-400 SGD

รวม

730-920 SGD

1,190-1,350 SGD

1,580-2,650 SGD

คิดเป็นเงินไทยX 25บาท

18,250-23,000 บาท

29,750-33,750 บาท

39,500-66,250 บาท

 **หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นเงินบาทใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสิงคโปร์ = 25 บาท เป็นตัวคำนวณ**

 
 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทย

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า รายการรายจ่ายรายเดือนของนักเรียนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน การที่ค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่เท่ากันย่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความสะดวกสบายที่ได้รับของนักเรียนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันด้วย โดยเฉพาะเรื่องหอพักนักเรียนและอาหาร ดังตารางต่อไปนี้

 

 

 กลุมนักเรียนเน้นประหยัด

 กลุ่มนักเรียนเน้นกลางๆตามมาตรฐานทั่วไป

 กลุ่มนักเรียนเน้นความสะดวกสบายเป็นพิเศษ

 

 

หอพักนักเรียน 

นักเรียนต้องเลือกห้องพักปรับอากาศแบบแชร์ 4-6 คนต่อห้อง + ห้องน้ำรวม ในหอพักนักเรียนระดับพอใช้

นักเรียนสามารถเลือกห้องพักปรับอากาศแบบแชร์ 2 คนต่อห้อง + ห้องน้ำรวมในหอพักนักเรียนระดับปานกลาง

นักเรียนสามารถเลือกห้องพักปรับอากาศแบบแชร์ 2 คนแบบพิเศษ หรือเป็นห้องเดียว +ห้องน้ำในตัวในหอพักนักเรียนระดับดี

 อาหาร 3 มื้อต่อวัน

 

นักเรียนสามารถซื้ออาหารจานเดียวพื้นฐานตามศูนย์อาหารย่านชุมชนได้เป็นบางมื้อ สลับกับการทำอาหารทานเองและทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

 นักเรียนสามารถซื้ออาหารจานเดียวพื้นฐานตามศูนย์อาหารย่านชุมชนได้ทุกมื้อ

 นักเรียนสามารถซื้ออาหารจานเดียวตามศูนย์อาหารย่านชุมชนและศูนย์อาหาร ร้านอาหารตามศูนย์การค้าได้ทุกมื้อ

 รถเมล์ รถไฟฟ้า

 ไม่แตกต่างกัน

 ไม่แตกต่างกัน

 ไม่แตกต่างกัน

 

ความสำคัญของการคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน    

การประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือน ต้องคำนวณให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพราะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรง เช่น นักเรียนก็จะมีงบประมาณสำหรับชีวิตประจำวันเพียงพอในระหว่างเรียนที่สิงคโปร์ หรือนักเรียนบางคนเมื่อคำนวณแล้ว ปรากฏว่าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ ก็อาจตัดสินใจเลื่อนหรือยุติแผนการเรียนสิงคโปร์ เป็นต้น

ในทางกลับกัน หากคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นผลจากการคำนวณที่ไม่ครอบคลุมทุกรายการค่าใช้จ่าย หรือการได้ข้อมูลแบบผิดๆ เช่น ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่สิงคโปร์ถูกมากๆ เพียงเพื่อโน้มน้าวให้นักเรียนไปเรียนที่สิงคโปร์ ล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาให้กับนักเรียนในอนาคต เช่น งบประมาณบานปลาย หรือหนักกว่านี้คือการไม่มีงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกิน